ANBI

Stichting Wedde dat ’t Lukt is vanaf 1 januari 2018 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Wij hebben daarom de zogenoemde ANBI-status, dit betekent dat uw giften en donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. U kunt ook aantrekkelijk een gift doen via een notariële akte van schenking. Het houden van de ANBI-status kent een aantal voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is de publicatieplicht van een aantal gegevens over de instelling. Op deze pagina publiceren wij deze gegevens.

Informatie over de Stichting

 

Tenaamstelling

Stichting “Wedde dat ’t lukt!”

Oprichtingsdatum

08-12-2014

RSIN/fiscaalnummer

8546.23.243

Kamer van Koophandel

62059505

Postadres

Middenweg 1a, 9698 AN Wedde

Kantoor/bezoekadres

Kerkstraat 12, 9698 AR Wedde

Telefoonnummer

0597 – 67 49 21 / 06 – 23 93 44 49

E-mailadres

info@weddedathetlukt.nl

Website

https://weddedathetlukt.nl/

Bankrekeningnummer

NL28 ABNA 0448 0286 03

Actief in sector

Welzijn – overig welzijnswerk

Actief in land

Nederland

Aantal medewerkers

1

Aantal vrijwilligers

110

Organisatie

 Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: 

Functie

Naam

Voorzitter

Annelies Sistermans

Secretaris

Alien Enting

Penningmeester

Fenna Berghuis

Bestuurslid

Pieter Huttinga (vertegenwoordigt Veelerveen)

Bestuurslid

Vacant (vertegenwoordigt Vriescheloo)

Bestuurslid

Jur Kruizinga (vertegenwoordigt Wedde)

Adviserend lid

Hans Berg (adviserend lid)

Alie

Doelstelling

Stichting “Wedde dat ’t lukt!” heeft tot doel: In Wedde en Wedderveer met elkaar en voor elkaar te zorgen in de breedst mogelijke zin van het woord met als doel om de leefbaarheid in het dorp te behouden en verder te ontwikkelen. 
Wedde en Wedderveer maken deel uit van de gemeente Westerwolde. Hiertoe behoren o.a. ook de dorpskernen Veelerveen en Vriescheloo. 
In de periode 2016 -2018 is “Wedde dat ’t lukt!” erin geslaagd de werkwijze uit te rollen naar Veelerveen en Vriescheloo, mede omdat deze behoren tot de WMO-zorgcluster Wedde-Vriescheloo-Veelerveen.
Het bestuur wil hiermee tevens de leefbaarheid van de regio bevorderen.

Per 1 maart 2015 is een dorpsondersteuner benoemd zodat de uitvoering van de doelstelling gestalte kan krijgen. Het bestuur en de dorpsondersteuner trekken samen op in regelmatig en intensief overleg. Het bestuur zet de koers uit, overlegt met de gemeente, de dorpsraad Wedde/Wedderveer, plaatselijk belang Veelerveen, dorpsraad Vriescheloo en andere organisaties. De dorpsondersteuner is de spin in het web, vangt signalen op, coördineert zowel vrijwillige hulpverlening als de samenwerking met anderen en voert de hieruit voortvloeiende werkzaamheden uit.

Doelgroep

Alle inwoners van 0 jaar t/m 100+ met specifieke aandacht voor de kwetsbare ouderen. Daarnaast is er aandacht voor analfabeten, jongeren, kinderen, minima en overige groepen die hulp of ondersteuning nodig hebben.

Beleidsplan

“Wedde dat ’t lukt!” heeft een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2022 – 2024. Een samenvatting van het beleidsplan is hieronder puntsgewijs weergegeven.

Werkwijze

Het werk van de stichting is gericht op het operationeel faciliteren en organiseren van de onderlinge ondersteuning van de inwoners van Wedde, Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo en het borgen van de continuïteit hiervan in de context van het behoud van de leefbaarheid in de gemeente Westerwolde en de regio.
Zij doet dit gezamenlijk met de huisartsenpraktijk Wedde (die op haar beurt aan het bestendigen van deze werkwijze in de Coöperatie Westerwolde e.o. werkt), de dorpsraad Wedde/Wedderveer, plaatselijke belangen Veelerveen en de dorpsraad Vriescheloo.
Informele en formele hulpverlening zijn zodoende onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar wederzijds in het bereiken van het gestelde doel wat bijdraagt aan de sociale cohesie tussen de dorpsbewoners.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen “Wedde dat ‘t lukt!”. Daar zijn het bestuur en de dorpsondersteuner zich terdege van bewust. Inmiddels zijn ruim 110 vrijwilligers aangesloten, die ingezet kunnen worden voor de verschillende hulpvragen.
Om vrijwilligers nog beter tot hun taak toe te rusten en hun deskundigheid te vergroten, zullen korte cursussen/themamiddagen of –avonden aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld het omgaan met soms moeilijke situaties, signaleren van hulpvragen etc. Dit wordt afgestemd op de behoefte van de vrijwilligers en op actuele ontwikkelingen in de maatschappij.
Daarnaast wil het bestuur de vrijwilligers jaarlijks met een warme hand bedanken door iets speciaal voor hen te organiseren.

Hulpvragen

Jaarlijks worden zo’n 400 hulpvragen aangedragen. De meeste hulpvragen worden opgepakt door vrijwilligers. De dorpsondersteuner zorgt ervoor dat alle hulpvragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn worden opgelost door het inzetten van vrijwilligers (informele hulp), de professional (formele zorg) of een combinatie hiervan. 
De hulpvragen zijn zeer divers en lopen uiteen van een wandeling in de omgeving tot aan hulp bij het aanvragen van een financiële tegemoetkoming, van vervoer naar het ziekenhuis tot hulp met kleine klusjes in en om de woning, van hulp bij het aanvragen van een vergoeding voor hulpmiddelen tot het begeleiden naar een nieuwe woning.

Besteding van middelen

Wedde dat ’t lukt organiseert jaarlijks verschillende activiteiten voor de doelgroepen. Een vaste activiteit is ‘Samen aan tafel’ waarbij eenzame ouderen met elkaar genieten van een driegangen diner. De kosten hiervan worden door Wedde dat ’t lukt betaald. Voor de komst van Covid-19 werden deze bijeenkomsten maandelijks gehouden. In de loop van 2021 wordt deze activiteit weer opgepakt en voortgezet.

Beloningsbeleid

De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden voor de hulpvragen. Zij ontvangen uitsluitend een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten zoals onkosten gemaakt om hulp te verlenen met meegebrachte apparaten (bijvoorbeeld motormaaier op benzine) of een kilometervergoeding van maximaal € 0,21 bij het verzorgen van vervoer (bijvoorbeeld naar het ziekenhuis). Deze vergoeding wordt rechtstreeks door de hulpvrager aan de vrijwilliger betaalt zonder tussenkomst van “Wedde dat ’t lukt!”.
De dorpsondersteuner is in loondienst en ontvangt salaris conform de CAO Sociaal Werk.

Activiteitenverslag

In 2022 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Steun en Leun
 • Aanpak gecombineerde hulpvraag armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid
 • MDO complexe zorg
 • Kracht van de Veenkolonien
 • Samenwerking met Campus Winschoten/Noorderpoort
 • Samen aan tafel
 • Inloop (spreek) uren
 • Dag voor de vrijwilligers
 • Nationale Leefkracht Award 2020
 • Afstudeeronderzoek Hanzehogeschool Groningen
 • Netwerken/onderzoeken
 • Nieuwsbrieven en presentaties
 • Diverse activiteiten n.a.v. hulpvragen
 • Cursussen digitale vaardigheden

Fondswerving

Fondswerving zal plaatsvinden in naam van “Wedde dat ’t lukt!” en is gericht op de doelstelling van de stichting en onafhankelijk van bedrijfsbelangen en andere belangen.

Accreditaties

De stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gekregen. Door deze status worden giften en schenkingen aan de stichting aftrekbaar voor inkomsten- en vennootschapsbelasting. Daarnaast hoeft er geen schenk- of erfbelasting betaald te worden over schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen. 
Met ingang van 1 januari 2014 is het wettelijk verplicht, voor het behoud of de verkrijging van een ANBI-status, om bepaalde documenten openbaar te maken. De website van de stichting is hier inmiddels op ingericht. Het beleid van de stichting is erop gericht om blijvend over de ANBI-status te kunnen beschikken.

Financieel overzicht 2022

Balans

31 december 2022

31 december 2021

Activa
Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal

                  €   2.316
                  € 30.186

                  € 28.826

                      €          0
                      € 30.186

                      € 30.186

Passiva

Bestemmingsreserve

Overige reserves

Totaal Eigen vermogen

Kortlopende schulden

Totaal

€   4.475

€ 13.147

                  € 17.622

                  € 11.204

                  € 28.826

  €   6.549

  € 14.955

                     € 21.504

                     €   8.682

                     € 30.186

Resultaten

          2022

2021

Baten
Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Som van de baten

€ 59.407

€          0

€   4.407

                  € 63.454

   € 58.728

   €   2.864

   €   7.491

                     € 69.083

Lasten

Personeelskosten

Huisvestingskosten
Financiële lasten

Overige lasten

Som van de lasten

€ 53.773
€   3.424
€      238

€   9.901

                   € 67.336

   €  47.778
   €    3.045
   €       208

   €  12.056

                     € 63.067

Saldo van baten en lasten

-/-               €  3.882

                      €  6.016

Via deze link is het standaard formulier t.b.v. de ANBI te raadplegen.

Via deze link is het jaarverslag van de stichting in te zien.