Privacy

Privacyverklaring van Stichting Wedde dat ‘t lukt

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

De plichten van stichting Wedde dat ‘t lukt

Door de stichting worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt van cliënten, vrijwilligers en medewerkers ten behoeve van het realiseren van haar doeleinden zoals die staan omschreven in haar statuten, jaar- en andere plannen. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor het voeren van doelmatig beleid en beheer of ter voldoening van een wettelijke verplichting.

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor het ontvangen en/of aanbieden van hulpverlening
  • voor het kunnen communiceren met u, mondeling, schriftelijk, via emailverkeer en voor het verzenden van nieuwsbrieven en/of post
  • doelmatig beheer en beleid
  • ter voldoening aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld ingeval schade is toegebracht aan u of door u, vallend onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de stichting

 • Er worden niet meer gegevens verwerkt dan minimaal noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij verwerkt worden.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens behandelen wij op behoorlijke, zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de wet en uw persoonsgegevens worden verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht voor het doel waarvoor zij verzameld zijn.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de dorpsondersteuner bij uw aanmelding als cliënt en/of vrijwilliger, een folder, aangeplakt op de toegangsdeur van ons kantoor of de dorpshuizen ingeval er een door de stichting georganiseerde activiteit plaats vindt of via onze website en onze facebookpagina.
 • Medewerkers en vrijwilligers van Stichting Wedde dat ‘t lukt hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met aan hen toevertrouwde persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede hulpverlening, communicatie met u en/of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Recht op inzage en afschrift van die gegevens. Wij verzoeken u bij gebruikmaking van dit recht wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u wilt inzien of waarvan u een afschrift wilt hebben.
 • Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn omdat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, in strijd met de wet of niet relevant voor het doel waarvoor wij ze verwerken.
 • Recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen omdat ze niet langer nodig zijn voor de verwerking, of u bezwaar maakt tegen deze verwerking of wij deze onrechtmatig hebben verwerkt. Als wij verplicht zijn deze persoonsgegevens te bewaren vanwege wettelijke voorschriften of voor een rechtsvordering zullen wij niet altijd volledig aan uw verzoek kunnen voldoen.
 • Recht op dataportabiliteit. Dit is op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze de door uzelf verstrekte gegevens overdragen aan u, of aan een andere, door u aangewezen, organisatie.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of indien dit wettelijk verplicht is. U wordt geacht hiervoor uw toestemming te geven als de dorpsondersteuner met u bespreekt welke soort hulpverlening ingezet gaat worden en welke vrijwilliger en/of professionele organisatie(s) zij hiervoor benadert.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen

U kunt ons dit mondeling persoonlijk laten weten via de dorpsondersteuner tijdens één van de inloopspreekuren op onze locaties in Wedde, Vriescheloo of Veelerveen. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen door ons een brief met uw verzoek te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Deze kunt u richten aan het secretariaat van Wedde dat ’t lukt (Middenweg 1a, 9698 AN Wedde). Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor). Binnen één maand na uw verzoek geeft de Stichting Wedde dat ’t lukt als verantwoordelijke gehoor aan uw verzoek of laat u schriftelijk en gemotiveerd weten op welke gronden zij meent uw verzoek niet te kunnen inwilligen.

Wij vragen u altijd om uw geldig legitimatiebewijs om ervan verzekerd te zijn dat wij de door u gevraagde persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij uw persoonlijke gegevens delen of over onze omgang hiermee? Laat u ons dit dan mondeling of schriftelijk weten dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Klachtenregeling

Als u er met ons niet uitkomt kunt u zich ook tot de Autoriteit Persoonsgegevens richten met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in uw geschil met ons over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of als u van mening bent dat wij de bepalingen van dit reglement niet naleven.

Wij nemen geen verantwoording voor het Privacy Beleid van de op onze website geplaatste links.

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt met ingang van 1 oktober 2018 in werking.