Over ons

Stichting Wedde dat ’t lukt is een stichting die er voor zorgt dat inwoners van Wedde/Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo binnen de gemeente Westerwolde op een goede en aangename wijze zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Dit wordt gerealiseerd door de informele- en de formele zorg met elkaar te verbinden.

Wedde dat ’t lukt is een bottum-up project van de dorpen, voor het dorpen en door de dorpen en werkt met een dorpsondersteuner. Zij signaleert, adviseert en weet verbindingen te leggen tussen verschillende mensen en/of organisaties
Om elk dorp hun eigen identiteit te laten behouden, hebben de inwoners hun eigen  slogan bedacht “Wedde dat ’t lukt”,  “In Veelerveen sta je niet alleen” en “In Vriescheloo doen we het zo”.

Met elkaar verbinden

De dorpsondersteuner verbindt hulpvragers, vrijwilligers en/of hulpverleners onderling met elkaar. Zo kan er voor iedere hulpvraag op korte termijn een passende oplossing geboden worden.

Genieten van het leven

Door het grote en flexibele 'vangnet' dat Wedde dat 't lukt biedt kunnen inwoners langer blijven genieten van hun leven in één van de drie dorpen. Ook als het leven hen op dat moment even iets minder hard toelacht.

Voor elkaar zorgen

Dorpsbewoners zorgen, eventueel samen met professionele hulpverleners, voor andere dorpsgenoten. De dorpsondersteuner coördineert dit en waakt over de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de hulpvragers en vrijwilligers.

Ontstaan Wedde dat 't lukt

dr. Hans BergDe wijzigingen in de financiering en organisatie van de zorg en ondersteuning zoals die vanaf 2015 zijn ingevoerd in combinatie met de toenemende krimp door de sterke vergrijzing van de bevolking hebben geleid tot de ontwikkeling van Wedde dat ’t lukt.
Initiatiefnemer Hans Berg huisarts te Wedde heeft in samenwerking met de dorpsraad Wedde plannen ontwikkeld met als rode draad de verbinding en samenwerking tussen de formele en informele zorg.
 
Die verbinding werd ook benadrukt door de gezamenlijke financiering van Wedde dat ’t lukt door de provincie Groningen, de gemeente Bellingwedde (nu Westerwolde), zorgverzekeraar Menzis en leader Oost Groningen.
 
Het project Wedde dat ’t lukt heeft een aantal belangrijke landelijke prijzen gewonnen, zoals de Niek de Jongprijs, een prijs die door de gezamenlijke zorgverzekeraars is ingesteld om zorgprojecten die innovatief zijn te belonen en de zgn. Gouden Pit, een prijs die door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij wordt uitgeloofd aan dat project, welke binnen een jaar in staat is haar idee voor de verbetering van de leefomgeving te realiseren.

Wedde dat ‘t lukt is steeds op zoek naar cofinanciering, zoals bijvoorbeeld het Oranjefonds en De Rabobank Zuid en Oost Groningen (voor het project Samen aan tafel)

Boekje Wedde dat 't lukt

Subsidies

Project Armoede/laaggeletterdheid en eenzaamheid

Dit project beoogt een gecombineerde aanpak van de problematiek armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid. In  december 2019 werd aan Wedde dat ’t lukt een subsidie verleend door de Provincie Groningen.
In 2020 is – begeleid door CMOSTAMM – een projectplan opgesteld voor het “opzetten van een integrale en duurzame aanpak gericht op praktische  begeleiding en zorg voor ouderen met gecombineerde problematiek: armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid om zodoende het langer zelfstandig wonen te bevorderen”. Door Corona heeft dit project enige vertraging opgelopen.

Wel is in 2021 een “lokale werkgroep AEL” in het leven geroepen bestaande uit de dorpsondersteuner, een bestuurslid van WDL, een adviseur van CMOSTAMM en vrijwilligers van WDL. Ook is  de dorpsondersteuner intussen onder begeleiding van de adviseur van CMOSTAMM  gestart met het in beeld brengen van de hulpvragen die rond deze problematiek spelen.
Met betrekking tot de specifieke aandacht voor  laaggeletterdheid richt de werkgroep zich op het digitaal ondersteunen van inwoners in samenwerking met onder meer de bibliotheek.

Daartoe zullen in de eerste helft van 2022 de eerste stappen worden gezet.  De lokale werkgroep AEL heeft eind 2021 een eerste overleg gehad met Biblionet Groningen. Biblionet Groningen heeft veel cursussen beschikbaar, toegesneden op onze doelgroep. Dit varieert van de basiscursussen als “Klik en tik”, “Het internet op”, enz. tot en met de verdiepingscursussen “Digi Sterker”en “Digi Vitaler” . Er wordt naar gestreefd om de komende  jaren deze cursussen begeleid aan te bieden in de 3 dorpshuizen van de drie dorpen.

Samen aan Tafel

Het project Samen aan Tafel wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Oranjefonds en van de Rabobank. Sinds maart 2019 schuiven er per maand zo’n 60 personen aan in Ons Noabershoes te Veelerveen. Meer informatie over Samen aan tafel vind u op deze site.