Over ons

dr. Hans BergDe wijzigingen in de financiering en organisatie van de zorg en ondersteuning zoals die vanaf 2015 zijn ingevoerd in combinatie met de toenemende krimp door de sterke vergrijzing van de bevolking hebben geleid tot de ontwikkeling van Wedde dat ’t lukt.
Initiatiefnemer Hans Berg huisarts te Wedde heeft in samenwerking met de dorpsraad Wedde plannen ontwikkeld met als rode draad de verbinding en samenwerking tussen de formele en informele zorg.
 
Die verbinding werd ook benadrukt door de gezamenlijke financiering van Wedde dat ’t lukt door de provincie Groningen, de gemeente Bellingwedde (nu Westerwolde), zorgverzekeraar Menzis en leader Oost Groningen.
 
Het project Wedde dat ’t lukt heeft een aantal belangrijke landelijke prijzen gewonnen, zoals de Niek de Jongprijs, een prijs die door de gezamenlijke zorgverzekeraars is ingesteld om zorgprojecten die innovatief zijn te belonen en de zgn. Gouden Pit, een prijs die door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij wordt uitgeloofd aan dat project, welke binnen een jaar in staat is haar idee voor de verbetering van de leefomgeving te realiseren.

Wedde dat ‘t lukt is steeds op zoek naar cofinanciering, zoals bijvoorbeeld het Oranjefonds en De Rabobank Zuid en Oost Groningen (voor het project Samen aan tafel)

Boekje Wedde dat 't lukt

[flipbook pdf="https://weddedathetlukt.nl/wp-content/uploads/2019/03/BoekjeWeddedathetlukt.pdf"]

Subsidies

Project Armoede/laaggeletterdheid en eenzaamheid

Dit project beoogt een gecombineerde aanpak van de problematiek armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid. In  december 2019 werd aan Wedde dat ’t lukt een subsidie verleend door de Provincie Groningen.
In 2020 is – begeleid door CMOSTAMM – een projectplan opgesteld voor het “opzetten van een integrale en duurzame aanpak gericht op praktische  begeleiding en zorg voor ouderen met gecombineerde problematiek: armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid om zodoende het langer zelfstandig wonen te bevorderen”. Door Corona heeft dit project enige vertraging opgelopen.

Wel is in 2021 een “lokale werkgroep AEL” in het leven geroepen bestaande uit de dorpsondersteuner, een bestuurslid van WDL, een adviseur van CMOSTAMM en vrijwilligers van WDL. Ook is  de dorpsondersteuner intussen onder begeleiding van de adviseur van CMOSTAMM  gestart met het in beeld brengen van de hulpvragen die rond deze problematiek spelen.
Met betrekking tot de specifieke aandacht voor  laaggeletterdheid richt de werkgroep zich op het digitaal ondersteunen van inwoners in samenwerking met onder meer de bibliotheek.

Daartoe zullen in de eerste helft van 2022 de eerste stappen worden gezet.  De lokale werkgroep AEL heeft eind 2021 een eerste overleg gehad met Biblionet Groningen. Biblionet Groningen heeft veel cursussen beschikbaar, toegesneden op onze doelgroep. Dit varieert van de basiscursussen als “Klik en tik”, “Het internet op”, enz. tot en met de verdiepingscursussen “Digi Sterker”en “Digi Vitaler” . Er wordt naar gestreefd om de komende  jaren deze cursussen begeleid aan te bieden in de 3 dorpshuizen van de drie dorpen.